Bracia w wierze

Bracia w wierze

Od pewnego czasy pojawiają się różnego rodzaju artykuły na temat wyznań protestanckich w świetle zmian jakie Papież Franciszek wprowadza za swego pontyfikatu – postulatami, że Kościół powinien dostosowywać się do współczesnego świata. Nie zawsze są to artykuły i wypowiedzi trafne i dlatego postanowiłam jako dziennikarz społeczny chociażby częściowo pokazać i opisać poszczególne odłamy protestanckie, korzystając z pomocy Wielebnego Krzysztofa ze wspólnoty Reformistów w Łodzi.

Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga, nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina oraz ograniczający praktykę chrztu do osób świadomych tego aktu. Zbawienie nie jest według wyznawców baptyzmu (baptystów) osiągalne na podstawie uczynków, lecz stanowi jedynie niezasłużony dar Łaski Bożej przyjmowany przez człowieka osobistą, ufną wiarą w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu, dokonane przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa.

Ewangelikalizm – (ewangeliczne chrześcijaństwo) – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości[1]. W większości protestantyzm ewangelikalny jest środowiskiem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w drugiej połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem, czego przykładem są w Kościele katolickim Ruch Światło-Życie i Ruch Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnoty ewangelikalne łączy wspólna wiara w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, podkreślenie ostatecznego autorytetu Pisma Świętego w sprawach wiary i życia, również przede wszystkim szczególny typ duchowości, podkreślający konieczność świadomego nawrócenia i (nowego narodzenia)) do zbawienia człowieka. Ewangelikalni chrześcijanie uznają zwykle bezbłędność i nieomylność Biblii. Ewangelikalizm jest kojarzony z ewangelizacją – działaniem misyjnym mającym na celu przekonanie słuchacza do żalu za grzechy oraz wiary w przebaczenie grzechów dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Reformizm – To nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu który powstał w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Connecticut  pod wpływem filozofii i przemyśleń wielebnego Harrisa. Reformizm odrzucił tłumaczenie Biblii przez Lutra jako tłumaczenie niepełne i powrócił do jej pierwotnego tekstu by być bliżej Boga. Reformiści uznają nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina. jako cel stawiają Życie pobożne i ewangelizację powszechną. Uznanie prawa każdego wiernego do samodzielnego interpretowania Biblii, a co za tym idzie – do powszechnego dostępu do niej dzięki tłumaczeniu na języki narodowe. Msze w języku narodowym. – Koncepcja kapłaństwa: Proban ma prawo założyć rodzinę, jego funkcja nie jest sakramentem lecz ofiarą jaką składa na rzecz wiernych wspólnoty. Probanem może zostać zarówno mężczyzna jak i kobieta lecz są to osoby czyste moralnie pozostające w jednym związku małżeńskim – sakramentalnym. By głosić słowo boże i tłumaczyć wiernym pewne być może niezrozumiałe aspekty biblii kandydat na Probana, który otrzymał ten dar powołania przechodzi dwuletni kurs seminaryjny na którym jest uczony Biblii, filozofii i podstaw psychologii a także obrządku i rytuałów. Potem dopiero obejmuje swoją wspólnotę. Reformiści z sakramentów uznają tylko chrzest, komunie, sakrament pokuty w spowiedzi powszechnej ( wierni w trakcie mszy wypowiadają formułę, że spowiadają się z popełnionych grzechów bogu najwyższemu, po czym w chwili ciszy te grzechy w sercu przedstawiają bogu) a kapłan ogłasza, że jeśli za nie żałują są im odpuszczone. Rytuał kończy słowo kapłana „ panie nie sądź nas według win naszych ale według swego miłosierdzia”. Komunia przyjmowana jest w trakcie mszy w postaci kawałków chleba zmaczanych w winie. Wspólnoty Reformistów musza dbać o swych wiernych i wspierać tych, którzy są mniej zaradni. W Polsce Reformiści posiadają około 3000 wiernych. W wielu aspektach jest to ruch przypominający anglikanizm i katolicyzm.

Viera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.000webhost.com