Mieszkasz w Łodzi a to szkodzi

Mieszkasz w Łodzi, a to szkodzi !

Tyle się mówi, że Łódź jest przyjaznym miastem, ale czy naprawdę?

Pani Aneta C. jest matką samotnie wychowującą nastoletniego syna, jest schorowana poważne zmiany psychiczne oraz neurologiczne. W wyniku nieprawidłowego leczenia jej stan zdrowia pogarszał się. Nie mogąc poradzić sobie z chorobą zaczęła nadużywać alkoholu, teraz sprawy potoczyły się szybko otrzymała pomoc medyczna, zaczęła się leczyć, ale Sąd rodzinny niestety ograniczył jej prawa rodzicielskie a jednocześnie ustanowił jej matkę a babkę małoletniego Adriana kuratorem do spraw majątkowych.

Niestety w sądzie, który powinien się kierować dobrem dziecka nikt nie poinformował zainteresowanych, że wiąże się to z pełną utratą do wszelkich zasiłków rodzinnych oraz także alimentów. Wyjaśnić tu należy, że aby otrzymać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego musi mieć miejsce bezskuteczna egzekucja zasądzonych alimentów. Może być również tak, że rodzic przebywa za granicą i unika płacenia alimentów – sytuacja taka również umożliwia otrzymywanie omawianego świadczenia. Kolejny warunek to nieprzekraczanie ustalonego kryterium dochodu. Obecnie wynosi ono 725 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.  Do dochodu zaliczane są przychody, które są opodatkowane na podstawie przepisów o PIT, dochód deklarowany w oświadczeniu przez osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu.

Gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Oznacza to, że jeżeli zasądzone alimenty wynoszą 400 zł to świadczenie również będzie w tej wysokości. W przypadku, gdy alimenty wynoszą 700 zł świadczenie z funduszu będzie wypłacane w wysokości 500 zł. Istniejące ograniczenia w dostępie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego sprawiają, że bardzo duża grupa dzieci jest pozbawiona jakiejkolwiek pomocy państwa, a cały ciężar odpowiedzialności za ich utrzymanie został przerzucony na jednego z rodziców. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie działań zmierzających do skutecznego zabezpieczenia praw rodziców i dzieci uprawnionych do alimentów – poinformował RPO. Zgodnie z obowiązującymi od 2007 roku przepisami, osoby, które nie otrzymują zasądzonych alimentów z powodu bezskuteczności postępowań egzekucyjnych mogą uzyskać pomoc państwa w postaci świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota pomocy finansowej jest ograniczona do wysokości 500 zł, a dostęp do tego świadczenia jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego i to określonego sztywno na 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Świadczenia wypłacane z funduszu są potem odzyskiwane od dłużnika. Rada Ministrów może – w drodze rozporządzenia – podwyższać wysokość świadczeń oraz kryterium dochodowego. Od 7 lat pozostają one jednak na niezmienionym poziomie. Wieloletnie zaniechania dotyczące aktualizacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia (przy jednoczesnym spadku realnej wartości pieniądza, wzroście kosztów utrzymania oraz wzroście wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę) niosą za sobą poważne i bardzo odczuwalne konsekwencje. Np. dwuosobowa rodzina – składająca się z rodzica, który pracuje i osiąga dochody najniższe z możliwych oraz ma na utrzymaniu jedno dziecko dotknięte niealimentacją – jest wykluczona z pomocy państwa. Od stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi, bowiem 1750 zł. – Tyle o prawie, ale…

Aneta C. nieświadoma tego tak jak i jej rodzina spokojnie pobierali zasiłek rodzinny oraz świadczenia alimentacyjne do chwili, kiedy Gmina Łódź dowiedziała się o ograniczeniu praw rodzicielskich. Centrum Usług socjalnych w imieniu Prezydent Miasta Łodzi natychmiast wydało decyzje nakazujące zwrot rzekomo niesłusznie pobranego zasiłku rodzinnego jak i odsetek – razem prawie 20 tysięcy złotych – natychmiast też wydział egzekucyjny zablokował rachunek bankowy Anety C. Oczywiście wstrzymano też alimenty. Nadmienić tu należy, że w ocenie RPO, pomoc alimentacyjna dla dzieci będących wierzycielami jest jednym z tych obszarów, w którym ograniczenia finansowe nie powinny mieć miejsca. Polityka w tej sferze musi być prowadzona ze szczególną odpowiedzialnością i rozwagą, a przede wszystkim pozostawać w zgodzie z gwarancjami, jakie daje dzieciom i rodzinie Konstytucja RP. Ponadto, samodzielnymi rodzicami wychowującymi dzieci są przeważnie kobiety, a niepłacenie alimentów i bezskuteczność organów państwa w ich egzekucji może stanowić przejaw dyskryminacji oraz nierównego traktowania. Dlatego Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie możliwości zniesienia kryterium dochodowego w dostępie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub odpowiedniego podwyższenia wysokości tej kwoty. Jest to przykład nierówności stron wobec prawa Od zobowiązanego zawsze można wyegzekwować każdą wysokość alimentów bez względu na dochód w rodzinie dziecka natomiast od funduszu tylko i wyłącznie, jeśli dochód na osobę jest niski.

Same decyzje były kuriozalne, nikt nie zbadał stanu zdrowia Anety C. nieważne, że jest osobą chorą psychicznie, że ma padaczkę i podejrzenie SM w uzasadnieniu decyzji SOC. VI 3328-1/015811/42/2017 i 3328-2/015811/43/2017 przeczytać można, że zainteresowana celowo ukrywała przed Urzędem fakt ograniczenia jej praw rodzicielskich. Nadto przy postępowaniu administracyjnym, jeśli nie toczy się ono przed Sądem Administracyjnym strona nawet, jeśli jest niepełnosprawna to nie ma prawa do pomocy adwokackiej z urzędu. Systemu nie interesuje czy w ogóle rozumie to, co do niej urząd pisze i czy w ogóle potrafi na takie pismo prawidłowo zareagować, chociażby zaskarżyć decyzje.

Najważniejsze jest odebrać rzekomo nieprawnie pobrane pieniądze, a że dziecko będzie przy tym głodowało to nie jest ważne, nikogo też nie obchodzi, że pobrane pieniądze zostały wykorzystane na małoletniego pod nadzorem powołanego przez Sąd kuratora majątkowego. Ponadto wydając te kuriozalne decyzje organ nie przeprowadził wnikliwego zbadania całokształtu sprawy. Czy chociażby zbadali, że Aneta C. przebywała wówczas na leczeniu szpitalnym, że się rehabilituje, że nie ma środków finansowych nawet na życie, bowiem jeszcze ma nieprzyznanego prawa do zasiłku rehabilitacyjnego? Nie oczywiście, że nie.

Biedna kobieta występuje o umorzenie tego długu, ale decyzje także są negatywne, znowu organ znowu nie zbadał ani jej warunków finansowych ani rodzinnych ani zdrowotnych. Tym razem jednak pomagają jej znajomi i decyzja zostaje zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyla błędną decyzję organu i nakazuje ponownie rozpatrzyć sprawę, tym czasem pani Aneta nadal się intensywnie leczy, gdyż lekarze uzależnili ją od leków, oczywiście żadnych należnych zasiłków rodzinnych oraz alimentów nie otrzymuje, bo, po co chorej samotnej matce jakieś pieniądze. Mało tego wydział windykacyjny Miasta Łodzi pomimo, że jest prawomocna decyzja o zawieszeniu egzekucji prowadzi nadal egzekucje i ściąga z rachunku Anety środki finansowe.

Po długich staraniach Pani Aneta otrzymuje wreszcie zasiłek rehabilitacyjny na cztery miesiące i przy pomocy znajomych wreszcie Sąd przyznaje jej pomoc prawną z urzędu, wcześniej pomimo braku środków finansowych w sprawie o przywrócenie praw rodzicielskich musiała dokonywać opłat bo Sąd nie poinformował jej o „prawie ubogiego”.

Rzecznik Praw Dziecka także potwierdził, że istnieje niezgodność art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz U. z 2016 r. poz 1518, z póź zm.) z art. 32, 2 i 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, lecz nie podjął dalszych działań. Tak wiec Pani Aneta jest praktycznie pozostawiona sobie sama.

W naszym rzekomo przyjaznym mięście ciężko być chorą samotnie wychowującą syna matką Cóż Mieszkasz w Łodzi a to szkodzi.

Jan Ziemiański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.000webhost.com