stowarzyszenie-poszkodowanych

Stowarzyszenie poszkodowanych działaniami II wojny Światowej

CZYTELNICY NADESŁALI

W Łodzi powstaje stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie poszkodowanych działaniami II wojny Światowej”. Celem stowarzyszenia jest pomoc dla osób poszkodowanych działaniami wojennymi w uzyskaniu odszkodowań za szkody wojenne. Jak mówi przewodniczący Stowarzyszenia Jerzy Ciecherski do chwili obecnej nie powstało podobnego typu stowarzyszenie a ludzi którzy zostali bezpośrednio poszkodowani lub ich dzieci jest już coraz mniej. Ponadto do tej pory niewielkie odszkodowani dostali tylko ci którzy byli przymusowo zatrudniani a pominięto tych co się urodzili w obozach tych, którzy stracili rodziców lub bliskie osoby, tych którzy stracili mienie lub byli wykorzystywani seksualnie przez okupanta. Chodzi tu o kobiety zmuszane zarówno przez Niemców jak i Rosjan do prostytucji. Wiceprzewodniczący Wacław Dobrowolski dodaje, że Stowarzyszenie zajmie się także szkodami popełnianymi przez Rosjan oraz zacznie zbierać poszukiwać i dyg italizować te szkody a także sporządzi wykaz dzieł sztuki jakie były w rekach prywatnych i zostały zagrabione przez obydwu okupantów. Stowarzyszenie chce zwrócić się o patronat do Prezydenta RP.

Do przystąpienia zapraszamy wszystkich poszkodowanych.

Wacław Dobrowolski

 

Na prośbę Stowarzyszenia przedstawiamy jego statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Przepisy ogólne

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie poszkodowanych działaniami II wojny Światowej”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

 • 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.89 – “Prawo o Stowarzyszeniach”(Dz.U. nr 20poz104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie

niniejszego statutu.

 • 3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 • 4

Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą w językach obcych (do celów współpracy z zagranicą).

 • 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 • 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 • 7

Stowarzyszenie może działać w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego siedzibą jest Łódź

 • 8

1.Stowarzyszenie może powoływać Oddziały.

2.Oddziały Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały

Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 • 9

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu.

 • 10

Stowarzyszenie może zrzeszać zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców – Polaków, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego nawet, jeśli nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

 • 11

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 • 12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną a także działalność gospodarczą. Cały dochód organizacji przeznacza się na realizację celów statutowych

 • 13

Stowarzyszenie może w celu realizacji celów statutowych uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i samorządowych, przystępować do koalicji i komitetów wyborczych a także uczestniczyć w postępowaniach sądowych w charakterze interwenienta.

 

Rozdział II

Celem Stowarzyszenia jest:

 • 14

1.- podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę – z tytułu różnych form represji nazistowskich oraz działaniami władz radzieckich z tytułu różnych form represji sowieckich.

2.- działanie w celu zabezpieczenia poszkodowanym działaniami wojennymi oraz działaniami przez w/w państwa należnych im praw w tym wypłatę tak zwanych szkód wojennych oraz uzyskania dla członków Stowarzyszenia pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej, 3.- dokumentowanie prawdy historycznej o losach obywateli polskich prześladowanych przez III Rzeszę i ZSRR, 4.- działanie na rzecz uzyskania przez Państwo Polskie oraz jego obywateli odszkodowań z tytułu szkód wojennych od państw, które je uczyniły lub następców prawnych tych państw Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1) gromadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji fizycznej i ekonomicznej obywateli polskich, dokonanej przez III Rzeszę i ZSSR, 2) organizowanie i udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia zainteresowanym w dochodzeniu i uzyskaniu zadośćuczynienia za krzywdy, straty moralne i materialne wyrządzone przez III Rzeszę i ZSSR, 3) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym, 4) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla członków Stowarzyszenia oraz samopomocy społecznej i pomocy charytatywnej, 5) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami, 6) propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu, 7) organizowanie spotkań, sympozjów i odczytów, 8) inicjowanie pracy społecznej, twórczości kulturalnej, pamiątkarskiej i publicystycznej oraz tworzenie klubów zainteresowań, 9) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi, kościołami i partiami politycznymi, 10) opiekę nad materialnymi pamiątkami związanymi z represjami stosowanymi przez III Rzeszę i ZSSR wobec Polek i Polaków.

11) utworzenie instytutu historii narodowej, który będzie gromadził dokumentację związaną ze szkodami wojennymi oraz pomagał w postawieniu przed sądem osób, które dopuszczały się zbrodni ludobójstwa nad Narodem Polskim

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 15
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.
 • 17

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która była represjonowana przez III Rzeszę lub ZSRR i poniosła szkody wojenne lub jej dziecko ( syn, córka)

2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia w zamian za pomoc

w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której godność ta nadana zostanie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

4.O przyjęciu osoby w poczet Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji

5.O przyjęciu osoby w poczet członków honorowych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Terenowego Zarządu Stowarzyszenia.

 • 18

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo do:

a)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b)uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,

c)brania czynnego udziału w działaniach Stowarzyszenia,

d)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

e)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

a)przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

b)regularnego opłacania składek członkowskich.

 • 19

1.Członek wspierający Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 18 ust. 1.

2.Członek wspierający Stowarzyszenia, osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela, ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać

do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3.Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 • 20

1.Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego Stowarzyszenia.

2.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

 • 21

1.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie lub wykluczenie.

2.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

5.

a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,

3.Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków.

4.W przypadkach określonych w ust. 2 Zarząd orzeka w formie uchwały podając przyczyny skreślenia oraz władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania. Osoba

skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu.

5.W przypadkach określonych w ust.3 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając jego przyczynę. Osoba wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

6.Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić członkostwo określonej osoby, w związku z jej długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach Stowarzyszenia. Przywrócenie członka następuje na wniosek zainteresowanego, uchwałą Zarządu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 22

Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne Zebranie Członków,

b)Zarząd,

c)Komisja Rewizyjna,

 • 23

1.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w przypadkach nie możności uzyskania konsensusu uchwały podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

3.W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego odnośny Zarząd lub Komisja Rewizyjna Walne Zebranie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów.

 

Walne Zebranie Członków

 • 24

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)z głosem doradczym – członkowie wspierający.

3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium, które wybierane większością 3/5 głosów na okres obrad.

 • 25

1.Walne Zebranie Członków jest zwyczajne oraz nadzwyczajne

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a)z inicjatywy Zarządu,

b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

6.Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu powinno być wysłane drogą elektroniczną lub listownie nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem, bez proponowanego porządku obrad.

7.Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a)wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego,

b)wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

c)udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

d)uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

e)wybór Zarządu Głównego,

f)wybór Komisji Rewizyjnej,

g)uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,

h)uchylony

i)rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia,

j)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub odmowy przyjęcia w poczet członków,

k)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)określanie wysokości i zasad poboru składek członkowskich.

8.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością 3/5 w głosowaniu tajnym lub jawnym, według woli uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

9.W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd zwołuje w tym samym dniu Walne Zebranie w II terminie i może ono obradować skutecznie bez względu na liczbę osób.

10.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia

 • 26

Zarząd

1.Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.Zarząd składa się z trzech do ośmiu osób, w tym Prezesa vice prezesa, sekretarza i członków Zarządu.

3.Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulaminZarządu.

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

 • 27

1.Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jej majątkiem,

c)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

d)podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych, wspierających i honorowych

e)podejmowanie uchwał o skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających,

f)rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarządy Terenowe

g)uchwalenie programu działania na rok kalendarzowy,

h)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

i)uchwalenie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

2.Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających zespołowego działania.

3.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia lub dwóch Członków Zarządu.

4.Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do prowadzenia określonych w nim spraw i w tym zakresie również do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

 • 28

Komisja Rewizyjna

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 • 29

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b)przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności zarządu w zakresie zgodności ze Statutem,

c)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

d)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium

ustępującemu Zarządowi,

e)zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

f)składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego ustawowych

obowiązków, a także prawo do zwołania posiedzenia Zarządu.

2.Komisja Rewizyjna ma prawo do:

a)żądania od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

b)żądania od członków zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 • 30

1.Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154,poz. 1799, z

2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 • 31

W przypadkach określonych w §29 pkt e) i f) Walne Zebranie Członków i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Oddziały terenowe

 • 32

1.Oddziały Stowarzyszenia powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2.W uchwale o powołaniu Oddziału, Zarząd określa zasięg działania Oddziału.

 • 33

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków Oddziału,

2.Zarząd Oddziału,

3.Komisja Rewizyjna Oddziału.

 • 34

1.Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

 • 35

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1.Opracowywanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.

2.Analiza i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4.Wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od woli członków, prezesa, członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

5.Zgłaszanie wniosku podjętego większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w sprawie ewentualnej likwidacji Oddziału lub jego połączenia z innym Oddziałem.

6.

Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 • 36

W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1.Z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni

2.Z głosem doradczym — członkowie wspierający,

 • 37

1.Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału. Termin zebrania i porządek powinien być podany do wiadomości członkom co najmniej na 7 dni przed odbyciem zebrania.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków

Oddziału, bądź też na żądanie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 • 38

1.Zarząd Oddziału składa się z minimum trzech osób, w tym z Prezesa Oddziału.

2.Wyboru prezesa dokonuje oddzielnie Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu.

3.O ilości członków Zarządu Oddziału każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków Oddziału.

4.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5.Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa.

 • 39

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1.Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków Oddziału i uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

2.Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.

3.Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.

4.Zarządzanie majątkiem Oddziału.

5.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

6.Przedkładanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, wniosków w sprawach: przyjęcia lub skreślenia z listy członków honorowych, przyjmowanie lub skreślanie członków wspierających, przyznawania odznaczeń, nagród i stypendiów. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych

 • 40

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 • 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

 • 42

1.Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach i posiedzeniach władz Oddziału z głosem doradczym.

3.Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

 • 43

Za pomocą Uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, pod warunkiem uznania nadrzędności Statutu Stowarzyszenia, oddziały mogą regulować sprawy dotyczące:

1.Nazwy i siedziby Oddziału,

2.Wzorów pieczęci,

Rozdział VI

Majątek i Fundusze

 • 44

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a)składki członkowskie;

b)dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

c)dotacje i subwencje;

d)darowizny, zapisy i spadki;

e)wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;

f)dochody z ofiarności społeczeństwa, imprez i zbiórek;

g)inne wpływy z działalności Stowarzyszenia.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, bezpośrednio do kasy Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu członka Stowarzyszenia. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 5. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia do 15000 wymagany jest podpis Prezesa samodzielnie, a w kwotach powyżej 15.000 zł. stosowna uchwała Zarządu Głównego.
 6. Zabrania się:

a)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

b)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chybaże to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

Rozdział VII

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 45

1.Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagana jest większość 4/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Uchwalenie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w zawiadomieniu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosownie do § 24.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 • 46

W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” lub przepisy powszechnie obowiązujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.000webhost.com